ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผล…..

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
  • ประจำปีงบประมาณ 2561
  • ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561
  • ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี