การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ SWOT and TOWS Matrix โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Ep.1

Ep.2

Ep.3

Ep.4

Ep.5

Ep.6