หมวดหมู่ความรู้ด้านการค้าการลงทุน

  1. ปัจจัยที่มีอิทิธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
  2. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทย
  3. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คู่มือการดำเนินงาน)
  4. คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ๒๕๕๙
  5. คู่มือ สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน
  6. คู่มือการค้าการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย
  7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้า และบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
  8. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์