หมวดหมู่ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. Educational Program
 2. บรรยายการจัดทำแผน HRDP
 3. แผนภาพการจัดทำแผน HRDP
 4. การบริหารยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการแบบครบวงจร
 5. การบริหารองค์กร และการบริหารคนอย่างมืออาชีพ
 6. การติดตามประเมินผลโครงการ ระดับฝ่าย สำนัก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 7. การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์
 8. ADLI เครื่องมือในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA
 9. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสโมสรฟุตบอล ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น
 10. องค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จในกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
 11. ตัวอย่างการเขียนโครงการนครศรีธรรมราช
 12. นิยามศัพท์ทางยุทธศาสตร์
 13. ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์สมาคมแบดมินตันฯ
 14. ภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 15. ผังโครงสร้างบ้าน โครงการเชิงกลยุทธ์
 16. ตัวอย่างการจัดทำโครงการแบบย่อ ม. บูรพา
 17. ผังกรวย แสดงกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์
 18. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ…กว่า ๑ ทศวรรษ