หมวดหมู่ความรู้ด้านพุทธศาสตร์

 1. แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรม (.DOC)
 2. หลักการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนา (Buddhist Human Communication Principles)
 3. ความรู้ศาสนาเบื้องต้น โดย กรมการศาสนา
 4. พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก และ สาระสำคัญในพระพุทธศาสนา
 5. คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย พุทธทาสภิกขุ
 6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
 7. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๖๒)
 8. พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย
 9. จิตวิทยา การปรึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
 10. รูปแบบยุทธศาสตร์ และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ
 11. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (Dictionary of Buddhism)