หมวดหมู่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)

 2. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

 3. แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 5. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของวิทยาศาสตร์

 6. วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?  โดย สวทช.

 7. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  โดย สวทช.

 8. STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

 9. กรอบนโยบาย การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔

 10. พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย สวทช.

 11. พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สาระวิทย์

 12. แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

 

แผนยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔