เรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว

Ep.1 บรรยายการวิเคราะห์ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ 

 
Ep.2 บรรยายจัดทำจุดยืนทางยุทธศาสตร์ รพ.สอยดาว

 
Ep.3 บรรยายจัดทำTOWS Matrix 1

 
Ep.4 บรรยายจัดทำTOWS Matrix 2

 
Ep.5 บรรยายจัดทำSWOT 1 รพ.สอยดาว

 
Ep.6 บรรยายจัดทำSWOT 2 รพ.สอยดาว

 
Ep.7 การจัดทำมาตรการแผนยุทธศาสตร์ รพ.สอยดาว

 
Ep.8 การจัดทำมาตรการแผนยุทธศาสตร์ 2 รพ.สอยดาว

 
Ep.9 การจัดทำมาตรการแผนยุทธศาสตร์ 3 รพ.สอยดาว

 
Ep.10 การจัดทำมาตรการแผนยุทธศาสตร์ 4 รพ.สอยดาว