เอกสารประชุมจังหวัดชัยนาท

 1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการจังหวัด)   

 2. เอกสารบรรยาย ดร.พิสัณห์

 3. แผนพัฒนาบทที่ 1 – บทที่ 6

 4. แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 4 ปี (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2562)

 5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2562

 6. แผน Function ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 7. แผนภาค ปี พ.ศ. 2562

 8. บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์

 9. การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

 10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่

 11. การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ สำหรับภาคกลาง: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

 12. แบบฟอร์ม Value Chain

 13. แบบฟอร์มระดมความเห็นโครงการ

 14. แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Project monitoring phase)

 15. แบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Project evaluation and Utilization)

 16. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief)

 17. แบบฟอร์มแนวคิดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และห่วงโซ่คุณค่า