โครงการพัฒนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

Part 10

Part 11

Part 12

Part 13

Part 14