การวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร…

การวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร…ขอบคุณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ไว้วางใจให้ Harvard Asia Academy มีส่วนร่วมในการจัดทำ “แผนอัตรากำลัง”ในครั้งนี้🙏🏻