ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570

เดินทางมาใกล้เสร็จสิ้นสำหรับการร่วมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 และขอขอบคุณท่านไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชาพิจารณ์แผนฯ และมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาล และที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณแขกผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ทุกท่าน ทั้งในส่วนของ สสจ.อุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ สปสช.เขต10 ควบคุมโรคเขต 10 เทศบาลนครอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รพ.สต. ตัวแทนจากผู้ป่วย อาสาสมัครของ รพ. เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำให้แผนการพัฒนา รพ. สำเร็จลุล่วงด้วยดี..