หมวดหมู่ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์

 1. แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 2. แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 3. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 4. แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ [สภาเกษตรกรแห่งชาติ]

 5. แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 6. แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 7. แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 10. ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 11. ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

 12. ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 13. ยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 14. (ร่างฉบับย่อ) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 15. พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒

 16. พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔

 17. แนวคิดการบริหารจัดการภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน 

 18. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 19. รายละเอียดการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 20. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร

 21. ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 22. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

 23. โปรแกรมยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 24. แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

 25. งานขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 26. Value Chain การเกษตรไทย

 27. เอกสารการบรรยาย ดร.พิสัณห์ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง”

 28. เอกสารการบรรยายด้านการบริหารบัญชี/การเงิน หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง”

 29. แบบฟอร์มฝึกปฏิบัติ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง”

 30. การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องความต้องการตลาด (ข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง)

 

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 3. แผนยุทธศาสตร์กรมประมง ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 4. แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒๕๕๙-๒๕๖๓

 5. แผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

 6. แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 7. แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 8. แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

 9. แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 10. แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 11. แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 12. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กรมส่งเสริมการเกษตร