โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายนักยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ( รุ่น 2 )
ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล   หาดใหญ่   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา