การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตราด

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตราด
  • วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2560
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด