จัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา ประจำปี 2561-2565

  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา ประจำปี 2561-2565
  • ระหว่างวันที่6-8 กุมภาพันธ์ 2560
  • ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง