โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ พ.ศ.2560

  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่น 1
  • ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560
  • ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
  • บรรยายโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง