ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

  • ภาพกิจกรรม
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
  • วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
  • ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์