ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอเกาะพะงัน (พ.ศ.2561-2564)

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอเกาะพะงัน (พ.ศ.2561-2564)
  • ประจำปี งบประมาณ 2560
  • ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2560
  • ณ อำเภอเกาะพะงันส่วนหน้า (เกาะเต่า)