โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD) เครือข่ายสุขภาพ อ.พรหมคีรี … รุ่นที่ 1

  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD) เครือข่ายสุขภาพ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
  • วันที่ 6-8 มีนาคม 2560
  • ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช