ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา อำเภอเกาะพะงัน (พ.ศ.2561-2564)

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา อำเภอเกาะพะงัน (พ.ศ.2561-2564)
  • ประจำปี งบประมาณ 2560
  • ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560
  • ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะพะงัน