โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วพบ.สระบุรี ประจำปี 2560-2564


  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประจำปี 2560 – 2564
  • วันที่ 13-15 มีนาคม 2560
  • ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี