โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD) เครือข่ายสุขภาพ อ.พรหมคีรี … รุ่นที่ 2

  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD) เครือข่ายสุขภาพ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2
  • วันที่ 16-18 มีนาคม 2560
  • ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช