โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ

  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
  • ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3
  • วันที่ 30-31 มีนาคม 2560
  • ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล