โครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561-2565 ระยะที่ 3

  • โครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561-2565 ระยะที่ 3
  • ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560
  • ณ โรงพยาบาลสุรินทร์
  • บรรยายโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง