การจัดทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราด ปี 2561-2565

  • การจัดทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราด ปี 2561-2565
  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลตราด