ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะ 5 ปี

  • ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
  • ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560
  • ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์