การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ …. ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 (ศอ.บต.)
  • ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
  • ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • บรรยายโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง