โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ

ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 31 พ.ค.2560 – 2 มิ.ย.2560

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลน้อย จ.พัทลุง