โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2561-2565 ครั้งที่ 1
  • ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ณ พบทะเลรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด