การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 6

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 6 ระยะที่ 1
  • ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560
  • ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี