โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จ.นครนายก