การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ในระดับพื้นที่
  • ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
  • กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน ศอ.บต. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
  • ณ ศอ.บต. และ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่