โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี 2562
  • ครั้งที่ 1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : การวิเคราะห์ความจำเป็น กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์จังหวัด และกำหนดทิศทางการพัฒนาใหม่
  • ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
  • ณ ห้องอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส
  • กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนราธิวาส