การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ..

  • การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2561-2565
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2560
  • ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
  • กลุ่มเป้าหมายบุลากรแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลคลองใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอำเภอคลองใหญ่ คณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา จากเกาะกง/สีหนุวิล/พระตะบอง/โพธิสัต