การประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดตราด

  • การประชุมประชาพิจารณ์แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564
  • วันที่ 3 ส.ค.2560
  • ณ บ้านปู รีสอร์ท จ.ตราด
  • กลุ่มเป้าหมายส่วนราชการจังหวัดตราด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา จากเกาะกง/สีหนุวิล/พระตะบอง/โพธิสัต