การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  • วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560
  • โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
  • กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต