การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทย …

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
  • ณ ห้องปชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6  อาคารสุขภาพแห่งชาติ