การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ

  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
  • ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
  • กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดอำนาจเจริญ
  • บรรยายโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง