โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2562 ครั้งที่ 2
  • และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร “การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ”
  • ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560
  • ณ โรงแรมตันหยง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
  • กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและส่วนราชการในจังหวัด
  • จำนวนผู้เข้าอบรม : 80 คน