การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
  • ณ โรงแรมคริสตัน หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2560
  • กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้เข้าอบรมจำนวน 82 คน
  • บรรยายโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง และ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

************************************