การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560
  • ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

*********************