การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564)

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • วันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ.2560
  • ณ คําแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

****************