การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2560-2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
  • วันที่ 18-20 กันยายน 2560
  • ณ โรงแรมพานหิน รีเจนท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี