การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลกงหรา

  • การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลกงหรา พ.ศ. 2560-2564”
  • กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของ รพ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน
  • ณ ห้องประชุม รพ.กงหรา จ.พัทลุง