การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development)
  • กลุ่มเป้าหมาย : แกนนำที่รับผิดชอบการพัฒนางาน KM และนวัตกรรมของหน่วยงาน
  • ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
  • ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น