การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย

Ep : 1

Ep : 2

Ep : 3

Ep : 4

Ep : 5

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอยามัย (KM) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

Ep : 1

https://www.youtube.com/watch?v=kb9NvxooEfQ

Ep : 2

https://www.youtube.com/watch?v=wIzRGfdjIq0

Ep : 3

https://www.youtube.com/watch?v=-vHcNIFqhx4

Ep : 4