การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
  • ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560
  • จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
  • ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา