การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี

  • การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1/2560
  • วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น.
  • ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศอ.บต.