การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปัจจัยความสำเร็จขององค์กร

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปัจจัยความสำเร็จขององค์กร ปีงบประมาณ 2561
  • ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2560
  • ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย