การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของกองบริหารการสาธารณสุข

  • การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ของกองบริหารการสาธารณสุข
  • วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี